Generalforsamling i VGF 

Onsdag d. 11. Marts 2020 kl. 20.00 1. sal i Vonsild Hallen

På den årlige generalforsamling vælges dirigent og protokolfører.

...

Følgende punkter behandles:

1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg til bestyrelsen, samt 1 suppleant
5. Valg af revisor, samt revisorsuppleant
6. Eventuelt

Der føres protokol over vedtagne beslutninger og dirigenten underskriver.

Bestyrelsen består af:
• Formand
• Kasserer
• Sekretær
• 2 bestyrelsesmedlemmer
Herudover vælges 1 suppleant til bestyrelsen, samt revisor og revisorsuppleant.

Valgbar til poster som bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter er ethvert aktivt og passivt medlem, der er fyldt 16 år, samt forældre til medlemmer under 16 år. Til posten som formand, sekretær og kasserer skal man være myndig.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________